За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


29.6.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ

№ Дж-550/2022г.

ДО: НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ

    Уведомяваме Ви, че с Констативен акт № 1 от 23.03.2022г., съставен от служители на РДНСК Кърджали е образувано административно производство по реда на чл. 225, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, за премахване на незаконен строеж: „Брегоукрепителна подпорна стена“ с дължина 104м., находящ се в ПИ с идентификатор 68120.10.174, землище на с. Софийци, община Джебел, област Кърджали.
    Констативен акт № 1 от 23.03.2022г. може да бъде връчен в РДНСК Кърджали на адрес: гр. Кърджали, ул. „Републиканска“ № 25.
    Възражения срещу Констативен акт № 1 от 23.03.2022г. може да подадете в РДНСК Кърджали в 7-дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящето съобщение.
    Настоящето съобщение беше публикувано на сайта dnsk.mrrb.government.bg на 29.06.2022г. и Удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на §4, ал.2, изречение второ от ДР на ЗУТ.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност