За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


18.10.2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ № С5-604-05-426/17.10.2012г.

ДО: МАГДАЛЕНА СТОЯНОВА ВАЙСИЛОВА
гр.София, кв.”Симеоново”, ул.”79-та” № 1Б
ДО: ЗДРАВКА МИХАЙЛОВА КОЕВА
гр.София, ж.к. „Бъкстон”, бл.17, вх.Д, ет.5, ап.82

    Уведомяваме Ви, че с писмо с изх.№ СО-2304-09-892/15.10.2012г. на Началника на ДНСК за принудително изпълнение на влязла в сила Заповед №РД-14-524/12.10.2005г, на Началника на ДНСК за премахване на незаконен строеж: „Второстепенна тухлена постройка”, реализиран в УПИ II-328, кв.46, по плана на в.з. „Симеоново - север”, район „Витоша”-СО, с административен адрес: гр.София, ул.”79-та” 1Б, е възложено на „Атлас-Р” ЕООД, съгласно сключен договор №ФО-13-534/02.10.2012г.
    Изпълнението на принудителното премахване на незаконния строеж ще се извърши от 10.00 ч. на 22.10.2012г. до 17.30 ч. на 25.10.2012г.
    Със съдържанието на Възлагателното писмо може да се запознаете в РО „НСК” София при РДНСК - Югозападен район на адрес гр.София, ул. „Алабин” №35, ет.1, стая 102 всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност