За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


18.10.2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ №С4-1975-05-430/ 17.10.2012г.

ДО: КРАСИМИРА КУЗМАНОВА ГАНЧЕВА
ГР.СОФИЯ, УЛ.“ГОЛО БЪРДО” №26, АП.9
ВЕСЕЛА ФИЛИПОВА ГАНЧЕВА
ПЪЛНОМЩНИК НА КРАСИМИРА КУЗМАНОВА ГАНЧЕВА
ГР.СОФИЯ, УЛ.“ГОЛО БЪРДО” №26, АП.9

    Уведомяваме Ви, че с писмо с изх.№СО-3294-09-891/15.10.2012г. на Началника на ДНСК принудителното изпълнение на Заповед №ДК-02-СО-220/15.11.2007г. за премахване на незаконен строеж “Ивични основи и монтирана върху тях сглобяема къща”, находящ се в УПИ IV-1243, кв.33, район “Банкя” - СО, с административен адрес гр.Банкя”, ул.“Латинка” №4, е възложено на “Атлас-Р” ЕООД, съгласно сключен договор №ФО-13-531/02.10.2012г.
    Изпълнението на принудителното премахване на незаконния строеж ще се извърши в периода от 10,00 часа на 25.10.2012г. до 17,30 часа на 29.10.2012г.
    Със съдържанието на писмото можете да се запознаете в Регионален отдел “Национален строителен контрол” София при РДНСК - Югозападен район на адрес гр.София, ул.“Алабин” №35, ет.1, стая 102 всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност