За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


18.10.2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ № С4-1599-05-428/ 17.10.2012г.

ДО: ПЕТЪР КИРИЛОВ РУМЕНОВ
ГР.СОФИЯ, УЛ.„ФИЛИПОВСКО ШОСЕ” №12

    Уведомяваме Ви, че с писмо с изх.№ СО-2726-09-893/ 15.10.2012г. на Началника на ДНСК принудителното изпълнение на Заповед № РД-14-453/ 31.08.2005г. за премахване на незаконен строеж: „Жилищна сграда”, находящ се в ПИ пл. № 298, кв.2, по плана на м.”Баба Парашкева”, с административен адрес: гр.София, Район”Люлин”- СО, ж.к.”Люлин”- 8 ми м.р., ул.”Филиповско шосе”№ 12 е възложено на „Атлас- Р” ЕООД, съгласно сключен договор № ФО-13-533/ 02.10.2012г.
    Изпълнението на принудителното премахване на незаконния строеж ще се извърши в периода от 10,00 часа на 22.10.2012г. до 17,30 часа на 24.10.2012г.
    Със съдържанието на писмото можете да се запознаете в РО ”НСК” София при РДНСК - Югозападен район на адрес гр.София, ул. “Алабин” № 35, ет.1, стая 102 всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност