За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


10.5.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ №27/10.05.2013 г.

ДО: МУНЗЕР МУХАЛЛА
УЛ. „Д-Р БАСАНОВИЧ” БЛ.27, ЕТ.2, АП.30, ГР. ВАРНА
ДО: СОНЯ МУНЗЕР МУХАЛЛА
Ж.К. „ИЗГРЕВ“ №656, ГР. ВАРНА
ДО: ДАНИЕЛ МУНЗЕР МУХАЛЛА
Ж.К. „ИЗГРЕВ“ №656, ГР. ВАРНА

    Относно: Принудително изпълнение на влязла в сила Заповед № ДК-02-ВН-33/23.03.2010 г. на Началник Сектор Варна при РДНСК-Североизточен район за премахване на незаконен строеж: „Разширение на тераса на ап.4 по южната фасада в жилищна сграда на ул. „Хан Кубрат” №5А, гр. Варна
    Уведомяваме Ви, че с писмо изх. изх.№ВН-3303-01-681/06.03.2013 г. на Началник ДНСК е определено на 14.05.2013 г. от 10.00 ч. да се пристъпи към принудително изпълнение на Заповед № № ДК-02-ВН-33/23.03.2010 г. за премахване на незаконен строеж Разширение на тераса на ап.4 по южната фасада в жилищна сграда на ул. „Хан Кубрат” №5А, гр. Варна.
    Предвид горното е необходимо да осигурите достъп до строежа за изпълнение на горецитираната заповед

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност