За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


7.11.2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ №СБ-351-01-947/05.11.2012г.

ДО ИЛИЯ ВАСИЛЕВ ПОПОВ
УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“№11, ГР. САПАРЕВА БАНЯ

    УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, че с писмо с изх. №КН-2299-10-426/02.11.2012г. на Началника на ДНСК, принудителното изпълнение на Заповед №ДК-02-КН-01/04.01.2010г. на Началника на РДНСК Кюстендил (сега РО НСК Кюстендил) за премахване на незаконен строеж: „Покриване на открита покривна тераса и обособяване на помещение“, изграден в урегулиран поземлен имот (УПИ) ХVІІ-541, кв.72 по плана на гр.Сапарева баня е възложено на „ЦЕЦО-ВИДИ“ ЕООД, съгласно сключен Договор №ФО-13-562 от 29.10.2012г.
    Изпълнението на принудителното премахване на незаконния строеж ще се извърши в периода от 10,30 часа на 12.11.2012г. до 17,30 часа на 16.11.2012г.
    Със съдържанието на писмото можете да се запознаете в Регионален отдел „Национален строителен контрол (РО „НСК“) гр. Кюстендил при РДНСК Югозападен район на адрес гр. Кюстендил, ул.“Цар Освободител“ №15, ет.5 всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност