За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


7.11.2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ № ПЗ-1516/07.11.2012г.

ДО: Сергей Викторович Назаров
Степан Вилиевич Орлов
ЖК.”Разсадник Каньовица”№26, Вх. Г, ет.6, Гр. София

    Уведомяваме Ви, че с писмо с изх.№ ПЗ-1516-10-273/29.10.2012г. на Началника на ДНСК за принудително изпълнение на влязла в сила Заповед № ДК-02-ПЗ3/25.01.2010г. на Началник на РДНСК- Пазарджик за премахване на незаконен строеж: „Масивна ограда”, реализиран в ПИ №910005, к.к.”Язовир Батак”, землище на гр. Батак, Общ. Батак, Обл. Пазарджик, е възложено на „РАДАНИ” ООД, съгласно сключен договор № ФО-13-557/24.10.2012г.
   
    Принудителното премахване на незаконния строеж ще се извърши от 10.00 ч. на 13.11.2012г. до 17.30 ч. на 16.11.2012г.
   
    Със съдържанието на писмото и заповедта може да се запознаете в РО „НСК”- Пазарджик при РДНСК - ЮЦР на адрес гр.Пазарджик, ул. „Гурко” №3А, ет.2 всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност