За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


14.11.2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ №139/02.11.2012 г

ДО: ЖИВКО СТОЯНОВ ЖЕЛЕВ
М. „ТРАКАТА”, УЛ. 13-ТА, УПИ VІІІ-695, ГР. ВАРНА

    Уведомяваме Ви, че за строеж „Вилна сграда” находящ се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІІI-695, кв.136, м. „Траката”, гр. Варна, е издадена Заповед ДК-09-В-33/28.09.2012 г. на Началник РО „НСК”-Варна при РДНСК-Североизточен район за забрана достъпа.
    Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в Регионален отдел „Национален строителен контрол” /РО „НСК”-Варна/, бул. „Цар Освободител” №76г, ет.7, ст.708.
    Жалби срещу заповедта могат да бъдат подавани в 14-дневен срок считано от деня на получаването й пред Административен съд Варна, чрез РО „НСК”-Варна при РДНСК-Североизточен район.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност