За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


14.11.2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ №БЦ-224-ІІ/12.11.2012г.

ДО НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ И ПОЛЗВАТЕЛ

    Уведомяваме Ви, че за строеж „Въздушни електронни съобщителни мрежи”, намиращ се в с. Краище, Община Белица, административен адрес с. Краище, Община Белица, са съставени Констативни актове №№БЦ-224-ІV/24.08.12г. /обр.1/ и БЦ-224-І/24.08.2012г./обр.3/, както и Констативен протокол от 01.11.12г. на РО”НСК”-Благоевград, които са основание за започване на административно производство по реда на чл.178, ал.5 от ЗУТ-за забрана ползването на строежа и по реда на чл. 225, ал. 1 от ЗУТ - за премахването на строежа.
    Със съдържанието на Констативниия акт може да се запознаете в РО”НСК” Благоевград при РДНСК Югозападен район - гр. Благоевград, ул. “Иван Михайлов” №49.
    Възражения /жалби/ срещу Констативния акт може да бъдат подавани в 7-дневен срок от датата на публикуване на съобщението в сайта на ДНСК София.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност