За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


8.5.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ №Д-65/19.04.2013г.

ДО АНКА МЕТОВА НИКОЛОВА
УЛ.“ВРЪХ МАНЧО“ №5 Б, ВХ. Г, ЕТ.3, АП.66,ГР. СОФИЯ
САШКО ДАРИНОВ МЕТОВ
УЛ. „ПЕЩЕРСКО ШОСЕ“ №3, ГР. ЗЕМЕН

    УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, че с писмо с изх. №КН-2684-02-772/15.04.2013г. на Началника на ДНСК е възложено принудителното изпълнение на Заповед №РД-14-286/04.07.2005г. на Зам. Началника на ДНСК за премахване на незаконен строеж: “Масивна едноетажна жилищна сграда и едноетажни пристройки към нея“, изпълнен в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХVІІІ-3499, кв. 260 по плана на гр. Дупница.
    Изпълнението на принудителното премахване на незаконния строеж ще се извърши в периода от 10,30 часа на 17.06.2013г. до 17,30 часа на 28.06.2013г.
    Със съдържанието на писмото можете да се запознаете в Регионален отдел „Национален строителен контрол (РО „НСК“) гр. Кюстендил при РДНСК Югозападен район на адрес гр. Кюстендил, ул.“Цар Освободител“ №15, ет.5 всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност