За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


16.11.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ № 3

ДО: Нана Костадинова Несторова - Шопова,
Димитър Николов Шопов,
Кева Костадинова Несторова - Маркова,
Тодор Василев Недялков,
Нора Несторова Недялкова,
Константин Георгиев Зисов,
„Тарамекс“ ЕООД - гр. Пазарджик

    Уведомяваме Ви, че за строеж: Жилищна сграда с магазини и гаражи“, находящ се в УПИ IX-1180, 1181, 1182 - общ. и жил. застрояване, кв.604 по плана на Пета градска част, гр. Пловдив от длъжностни лица при РО НСК Пловдив към РДНСК ЮЦР е съставен Констативен акт №3/07.11.2017г., който акт е основание за започване на административно производство по реда на чл.224 от ЗУТ за спиране строителството на строежа.
   
    Със съдържанието на Констативен акт №3/07.11.2017г. може да се запознаете в РО НСК Пловдив при РДНСК Южен централен район с адрес: ул. „Цанко Дюстабанов“ №47, гр. Пловдив.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност