За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


23.2.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ № ХII-01 / 12.02.2018г.

ДО
НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ

    Уведомяваме Ви, че за строеж „Земно - насипна дига”, находящ се в поземлен имот № 000410, землище на с. Борован, ЕКАТТЕ 05548, са съставени констативни актове № ХІІ - 01 / 08.02.2018г. и констативен акт № ХІІ - 03 / 08.02.2018г. Същите са основание за започване на административно производство по реда на чл.225, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за премахване на строежа.
    Със съдържанието на констативните актове можете да се запознаете в Регионален отдел „Национален строителен контрол” (РО ”НСК”) - Враца към Регионална дирекция за национален строителен контрол - Северозападен район, ул.”Христо Ботев” № 46, ет. 4 в 7-дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение на интернет страницата на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК).
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност