За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


10.4.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ № СД-1558/03.04.2018г.

ДО „БУЛАВТОГАЗ“ ЕООД, С УПРАВИТЕЛ
ВЕРОНИКА МИРЧОВА СТОИМЕНОВА
ГР. СОФИЯ, Р-Н ОВЧА КУПЕЛ
Ж.К. СУХОДОЛ, УЛ. „КИРИЛ ХРИСТОВ“ № 51

    Уведомяваме Ви, че от служители на Регионален отдел „Национален строителен контрол“ /РО НСК/ Благоевград към РДНСК Югозападен район са съставени констативен акт № СД-1558-1/05.02.2018г. и констативен акт № СД-1558-2/05.02.2018г., основание за започване на административно производство по реда на чл. 225, ал. 1 от ЗУТ за премахване на строеж „Бензиностанция - комбинирана колонка за газ и дизел, метална конструкция - козирка и подземни резервоари за бензин и дизел“, находящ се в поземлен имот № 162, м. „Соколовец“, Промишлена зона на гр. Сандански /ПИ с идентификатор 65334.202.61 по КК на гр. Сандански/.
    Със съдържанието на констативните актове може да се запознаете в РО НСК Благоевград към РДНСК Югозападен район, с адрес: гр. Благоевград, ул. ”Иван Михайлов”№49.
    Възражения /жалби/ срещу констативните актове могат да бъдат подавани в 7-дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящето съобщение в интернет страницата на ДНСК, пред РО НСК Благоевград към РДНСК Югозападен район.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност