За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


20.8.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ №141/05.08.2013 г.

ДО НИКОЛАЙ САШЕВ ВАСИЛЕВ
Ж.К. „ДРУЖБА”, БЛ. № 218, ВХ. Б, ЕТ. VII-ми, ГР. СОФИЯ

    Уведомяваме Ви, че за принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮИР-157/15.08.2011 г. на началника на РДНСК -Югоизточен район за принудително премахване на незаконен строеж “Бетонова гаражна клетка” намираща се в гр. Ямбол, ул. „Бели Дрин”, масив 2 гараж 9, в имот с идентификатор 87374.541.21 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с възлгателно писмо изх. № Я-2153-05-886/05.08.2013 г. на ДНСК е разпоредено изпълнението на премахването на незаконния строеж да се извърши от 10.00 часа на 20.08.2013 г. до 17.00 часа на 20.08.2013 г.
    За начало на принудителното премахване по реда на Наредба №13/2001 г. е определена дата 20.08.2013 г.-10.00 часа.
    Със съдържанието на възлагателното писмо може да се запознаете в Регионален отдел „Национален строителен контрол” Ямбол при РДНСК - ЮИР - гр. Ямбол, бул. „Освобождение” №7, ет. 3.
    Настоящото съобщение беше залепено на вратата на строежа: “Бетонова гаражна клетка” намираща се в гр. Ямбол, ул. „Бели Дрин”, масив 2 гараж 9 и удостоверява, че адресата му е уведомен по реда на параграф 4 от ДР на ЗУТ на 06.08.2013 г.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност