За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


20.8.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ №КН-150-01-431/432/02.08.2013г.

ДО СТОЯН ВАСИЛЕВ ДОНЕВ
Ж.К. „ОСОГОВО“, БЛ.57, ЕТ.8, АП.24
ГР. КЮСТЕНДИЛ

    УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, че с писма с изх. №КН-2207-05-742/31.07.2013г. и изх. №КН-2207-05-745/31.07.2013г. на Началника на ДНСК е възложено принудителното изпълнение на издадените от Началника на РДНСК Югозападен район Заповед №ДК-02-ЮЗР-263/31.07.2012г. и Заповед №ДК-02-ЮЗР-264/31.07.2012г. за премахване на незаконни строежи, съответно: „Жилищна сграда“ и „Външна тоалетна“, находящи се в поземлен имот №003055, местност „Грамаге“, землище на с. Жиленци, община Кюстендил.
    Изпълнението на принудителното премахване на незаконните строежи ще се извърши в периода от 10,00 часа на 21.08.2013г. до 17,30 часа на 26.08.2013г.
    Със съдържанието на писмата можете да се запознаете в Регионален отдел „Национален строителен контрол (“ РО „НСК“) гр. Кюстендил при РДНСК Югозападен район на адрес гр. Кюстендил, ул.“Цар Освободител“ №15, ет.5 всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност