За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


20.8.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ДО: НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ
Ул.“Рилски метох“№1, Гр.Пловдив

    Уведомяваме Ви, че съгласно влязла в сила Заповед Дк-02-ЮЦР-562/18.08.2011г. издадена от Началника на РДНСК ЮЦР по реда на чл.225 от ЗУТ от 10,00 часа на 19.08.2013г. до 17.30 часа на 20.08.2013г. ще бъде извършено принудително изпълнение, във връзка с възлагателно писмо изх. № Пд-2201-05-928/06.08.2013г. на Началника на ДНСК.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност