За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


16.11.2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ №ГР-70/14.11.2012г.

ДО Али Али Фета - баща,
с. Рибново, Община Гърмен
ДО Али Али Фета - син,
с. Рибново, Община Гърмен

    Уведомяваме Ви, че с писмо изх.№БД-942-10-422/02.11.2012г. на Началник ДНСК София е възложено довършване на принудителното изпълнение на Заповед №ДК-02-БД-9/25.01.2010г. от Началника на РДНСК Благоевград за премахване на строеж „Жилищна сграда”, находящ се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІV-318, кв. 27 по плана на с. Рибново, Община Гърмен, с извършител Али Али Фета - баща.
    Принудителното премахване на строежа е възложено да се извърши в периода от 11,00часа на 22.11.2012г. до 17,30 часа на 28.11.2012г.
    Със съдържанието на възлагателното писмо може да се запознаете в Регионален отдел „Национален строителен контрол” /РО „НСК”/ Благоевград при РДНСК Югозападен район с адрес: гр.Благоевград, ул.”Иван Михайлов”№49.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност