За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Е-услуги
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


16.10.2012 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № Сф12-62-1/09.10.2012г.

ДО: АНЕЛИЯ АСЕНОВА ГРОТ
БУЛ.”ОВЧА КУПЕЛ” №9, ГР.СОФИЯ

    Уведомяваме Ви, че за строеж „Масивна двуетажна жилищна сграда” находящ се в урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІІ-16, кв.1 по плана на с.Негушево, община Горна Малина е съставен констативен акт №368/28.09.2012г, който е основание за започване на административно производство по чл.225, ал.1 ЗУТ за премахване на строежа
    Със съдържанието на констативния акт може да се запознаете в РОНСК Софийска област при РДНСК - Югозападен район - гр. София, ул. „Алабин” №35, стая 202.
    Възражения срещу констативния акт могат да бъдат подавани в седемдневен срок от публикуването на съобщението на интернет - страницата на ДНСК.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност