За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


16.11.2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ № 143 / 09.11 .2012г.

ДО АНГЕЛ КОСТОВ БАЛЬО
УЛ. „ВОДЕН“ №26, ГР. ВАРНА

    Уведомяваме Ви, че за принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-СИР- 18 /16.08.2010г. на Началник РДНСК Североизточен район за премахване на незаконен “Едноетажна сграда със застроена площ от 110 кв.м.” находящ се в ПИ №132008-земеделска земя-лозе, местност „Лазур” в землището на с. Константиново, Община Варна с Възлагателно писмо изх. № ВН-2605-10-431/02.11.2012г. на ДНСК е разпоредено изпълнението на премахването на незаконния строеж да се извърши от 10.00 часа на 19.11.2012г. до 17.30 часа на 21.11.2012г.
    За начало на принудителното премахване по реда на Наредба №13/2001г. е определена дата 19.11.2012г. - 10.00 часа.
    Със съдържанието на Възлагателното писмо може да се запознаете в Регионален отдел „Национален строителен контрол” Варна при РДНСК -СИР - гр.Варна, бул. Цар Освободител №76Г, ет.7 ст.719.
    Настоящото съобщение беше залепено на входната врата на ул. „Воден“ №26, гр. Варна на 12.11.2012г. и удостоверява, че адресата му е уведомен по реда на параграф 4, ал.1, изречение 2 от ДР на ЗУТ.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност