За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


9.5.2013 г.

Съобщение №Х-5258-02-734/09.05.2013г.

до: „Мариус холдинг” АД
ул.”Шипка”№36 гр.София

    УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, че с писмо с изх. №Х-5258-02-734/12.04.2013г. на Началника на ДНСК е възложено принудителното изпълнение на Заповед №ДК-02-ЮЦР-23/13.01.2011г. на Началник РДНСК ЮЦР за премахване на незаконен строеж ”Масивна ограда”, намиращ се в чашката на язовир „Ивайловград”, землището на с.Камилски дол, Община Ивайловград, м.”Голямата нива” ПИ 000830 КВС.
    Изпълнението на принудителното премахване на незаконния строеж ще се извърши в периода от 10,30 часа на 03.06.2013г. до 17,00 часа на 03.07.2013г.
    Със съдържанието на Възлагателно писмо №Х-5258-02-734/12.04.2013г. на Началник ДНСК, може да се запознаете в РО „НСК” Хасково при РДНСК - Южен централен район гр.Хасково, ул. „Ивайло” №1, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност