За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


13.11.2012 г.

Изх. П-76-11-01-294 13.11.2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ № П - 76/11 - І/13.11. 2012 г.
ДО: АЙ ТИ МАНИЯ ЕООД
със седалище и адрес на управление
2300 гр. Перник, ул. „Бенковска“ бл. 2 ап. 5
с Управител Вихрен Георгиев Матев

    Уведомяваме Ви, че за строеж: „Въздушна кабелна мрежа”, намиращ се в кв. Църква на гр. Перник по ул. „Димитър Благоев”, в участъка от кръстовище с ул. „Атанас Накев ” и ул. „Димитър Рибарски ” до кръстовището с ул. „Превалец” и отклонение до сграда с административен № 30, в която е разположена аптека, от служители на РО „НСК“ - Перник при Регионална дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) - Югозападен район е съставен Констативен акт № ВЕСМ - ІІ/09.11.2012 г.
    Със съдържанието на Констативния акт може да се запознаете в РО „НСК“ - Перник при Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ - Югозападен район с адрес: гр. Перник ул. “Търговска” № 46.
    Възражения срещу Констативния акт могат да бъдат подавани в 7 - дневен срок, считан от датата на публикуването на съобщението на интернет - страницата на ДНСК, пред Началника на РО „НСК“ - Перник при РДНСК - Югозападен район, с адрес: 2300 гр. Перник ул. “Търговска” № 46.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност