За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


15.10.2018 г.

изх. № ДК-32-132-00-334/ 05.09.2018г.

ДО:
ХРИСТО АНДОНОВ
УПРАВИТЕЛ НА “ТЕЛЕБИЛД” ООД
Ж.К. “ОВЧА КУПЕЛ”, УЛ. БОРЯНА № 62
ГР. СОФИЯ, ОБЩИНА СТОЛИЧНА
КОПИЕ:
„ДАРИС“ ООД
Р-Н СЛАТИНА
УЛ. „22 СЕПТЕМВРИ“ №12-14, ВХ.Б, ЕТ.5
ГР. СОФИЯ, ОБЩИНА СТОЛИЧНА

    Относно: покана за съставяне на Акт по реда на чл.36 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/
   
    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНДОНОВ,
   
    Във връзка с изпълнение на Заповеди № РД-13-274/ 29.11.2017г. и № РД-13-270/ 01.08.2018г. на Началника на ДНСК, е извършена трета проверка на 17.08.2018г. от служители при Регионален отдел Национален строителен контрол /РО НСК/ Силистра към Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ Северен централен район /СЦР/ на строеж: „Базова станция с честотен обхват 900-2100 МНz на „Мобилтел“ ЕАД с №SLS0075.А000 “SREBARNA NOVA” и Външно електрозахранване чрез кабелна линия НН“, с местонахождение: за БС- ПИ 020067 по КВС на с.Ветрен, м. „Граждански път“, Община Силистра, Област Силистра; за кабелна линия НН-ПИ 020067 през ПИ №№020042, 020040, 008029, по улична отсечка /второстепенен път/ до СБС на клон Б от ВРмНН на МТП №6.
    При проверката е констатирано, че площадката е оградена, но липсва монтирана информационна табела, което представлява нарушение на чл.12, ал.3 от Наредба №2/2004г. на МРРБ и МТСП, чл.157, ал.7 от ЗУТ, във връзка с чл.169, ал.1 от ЗУТ, извършено от строителя на строежа “Телебилд” ООД, с ЕИК № 131434526, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. “Овча купел”, ул. Боряна № 62, представлявано от управителя инж. Христо Андонов.
    Във връзка с гореизложеното, в качеството Ви на представляващ строителя на строежа “Телебилд” ООД - извършител на административно нарушение на чл.12, ал.3 от Наредба №2/2004г. на МРРБ и МТСП, чл.157, ал.7 от ЗУТ, във връзка с чл.169, ал.1 от ЗУТ, следва в тридневен срок от получаване на настоящата покана да се явите в РО НСК Силистра при РДНСК-СЦР с административен адрес: гр.Силистра, ул. Илия Блъсков №1, ет.2 за съставяне на Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ по реда на чл.36 от ЗАНН.
    В случай на неявяване в указания срок, АУАН по чл.36 от ЗАНН ще бъде съставен във Ваше отсъствие.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност