За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


8.4.2014 г.

Съобщение № П 586/13-3/24.03.2014г.

ДО Мила Седевчева Милева - Станимирова
УЛ. „Юрий Гагарин” № 1, ЕТ. 5, АП. 16
ГР. Перник 2303

    Уведомяваме Ви, че за строеж: „Преустройство на административна сграда за жилищни и административни нужди” (без І етап: „Смяна предназначението на офиси в медицински център, намиращ се на партерен етаж), находящ се в урегулиран поземлен имот (УПИ) V, кв.147 по плана на гр. Перник, кв. „Изток”, община Перник, с административен адрес: гр. Перник, ул. „Юрий Гагарин” бл. 1, е съставен констативен акт № П 586/13-1/23.10.2013г. (образец 3) и констативен протокол № П 586/13-5/17.12.2013г., за образувано административно производство по реда на чл. 178, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за забрана ползването на строежа, преди да е въведен в експлоатация от компетентния орган по чл. 177 ЗУТ.
    Със съдържанието на констативен акт № П 586/13-1/23.10.2013г. (образец 3) и констативен протокол № П 586/13-5/17.12.2013г. може да се запознаете в Регионален отдел „Национален строителен контрол” (РО НСК) Перник при Регионална дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) - Югозападен район.
    Възражения срещу съставения констативен акт и констативен протокол могат да бъдат подавани в РО НСК Перник при РДНСК-ЮЗР на адрес: гр. Перник, ул. „Търговска” № 46, ет. 5, всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,30 ч., в 7-дневен срок, считано от датата на обявяването на настоящето съобщение.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност