За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Е-услуги
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


15.10.2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ

№122/ 27.09.2012год.
ДО:
„МУСАШИ ДЖИМС” ООД
Ж-К „МЛАДОСТ”, БЛ. 125, ВХ. 2, АП. 32
ГР. ВАРНА

    Уведомяваме Ви, че за строеж: „Преустройство и промяна предназначение на част от транжорна към нощен бар във фитнес зала с щанд за напитки и пакетирани стоки”, находящ се на първи сутерен в сградата на хотел „Черно море”, бул. „Сливница” №33, гр.Варна е съставен Констативен акт №182/26.09.2012год., който е основание за започване на административно производство по реда на чл.178, ал.5 от ЗУТ - за забрана ползване на строеж.
    Със съдържанието на констативния акт може да се запознаете в Регионален отдел „Национален строителен контрол” Варна при Регионална дирекция за национален строителен контрол - Североизточен район с адрес: бул.”Цар Освободител” №76Г, ет.7 .
    Възражения срещу констативния акт могат да бъдат подавани в 3 - дневен срок, считано от 28.09.2012г. пред РО „НСК”Варна при РДНСК - СИР.
    Настоящото съобщение беше залепено на строежа и на видно място на таблото в район „Одесос” на 27.09.2012год. и удостоверява, че адресатът е бил уведомен по реда на §4, ал.1, изр.2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията.
   
s New Roman" size=4>   
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност