За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


15.11.2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ № 71 - ВС

ДО Надежда Николова Йорданова
ул. "Филип Тотю" № 17, вх. А, ет. 5 гр. Велико Търново
Иванка Петрова Велчева
Николай Петров Велчев
р-н Приморски, ул. " Царевец" № 55, вх. 3, ет. 6, ап. 101 гр. Варна
Димитрина Недялкова Пенчева
Иван Петков Иванов
ул. "Генерал Николов" №38, вх. Б, ет. 6, ап. 12 гр. Габрово
Керанка Йорданова Джурлакова
ул. "Мусала" № 16 гр. Поморие
Донка Йорданова Стоянова
ул. "Мусала" № 25 Б гр. Поморие
Донка Иванова Ненчева
с. Червенци, община Вълчи дол, област Варна
Иван Димитров Минчев
р-н „Централен”, ул. „Петко Д. Петков”№ 32, ет. 4, ап. 10 гр. Пловдив
Стефан Христов Николов
ул. "Княжевска" № 47, вх. В, ет. 4, ап. 14 гр. София
Пенка Иванова Стойкова
ул. "Пърчевци" № 18 гр. Елена
Койка Стоянова Петкова
ул. "Панайот Цвикев" № 18, ет. 4 гр. Горна Оряховица
Нанко Русев Ненчев
ул. "Битоля" №17 гр. Ямбол

    Уведомяваме Ви, че за строеж: “Ел. захранване и подземна оросителна инсталация на мотополигон Елена”, находящ се в поземлени имоти (ПИ) №№ 197006; 197079; 197029; 197002; 197030; 197003; 198009; 197001; 198797; 198011; 198771; 770; 672 по КВС на гр. Елена, от служители на Регионален отдел „Национален строителен контрол” Велико Търново към Регионална дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) - Северен централен район, е съставен Констативен акт № 71-ВС/14.09.2012 г., който е основание за започване на административно производство по реда на чл.225, ал.1 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) - издаване заповед за премахване на незаконен строеж.
    Със съдържанието на констативния акт можете да се запознаете в РО „НСК” Велико Търново към РДНСК - Северен централен район, адрес: ул. “Цар Теодор-Светослав” № 59, ет.7, гр. В.Търново.
    Възражения срещу констативния акт могат да бъдат подавани в 7 (седем) - дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на ДНСК, до РО „НСК” В. Търново към РДНСК - Северен централен район.
на настоящото съобщение в интернет страницата на ДНСК, до РО „НСК” В. Търново към РДНСК - Северен централен район.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност