За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


19.11.2012 г.

Изх.№ Сс-355-01-006/27.09.2012г.

ДО АВРАМ ДЕМИРЕВ АЛДИНОВ
УЛ.” РАДИ ТОДОРОВ” №8А, АП.6, СИЛИСТРА
Относно: извършена проверка в апартамент №6, ет.2 в жилищен блок с административен адрес гр.Силистра, ул. „Ради Тодоров” №8А

    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АЛДИНОВ,
    В Регионален отдел „Национален строителен контрол” /РО „НСК”/ Силистра към Регионална дирекция за национален строителен контрол-Северен централен район /РДНСК-СЦР/ е образувана преписка № СС-355/2012г. по повод извършване на основен ремонт в апартамент №6, ет.2 в жилищен блок с административен адрес гр.Силистра, ул. „Ради Тодоров”№ 8А.
    По повод горното, в качеството Ви на Възложител и собственик на апартамента, в който се извършват строително-ремонтни дейности, на основание чл.43, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/, следва в тридневен срок от получаване на настоящото да се явите лично РО„НСК”Силистра към РДНСК-СЦР, с административен адрес - гр.Силистра, ул. „Илия Блъсков”№1, ет.ІІ, от 9:00 до 17:00 часа, за съставяне и подписване на акт за установяване на административни нарушения по реда на чл.36 от Закона за административните нарушения и наказания.
    В случай на неявяване, актът ще бъде съставени във Ваше отсъствие и ще Ви бъде предявен и предоставен за подписване по съответния законов ред.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност