За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


19.10.2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ № СД-СТ-1/16.08.2012г.

ДО: Неизвестен извършител
/на вниманието на физически и юридически лица заявили намеренията си да осъществяват обществени електронни съобщения на територията на гр. Сандански/

    Уведомяваме Ви, че за строеж “Въздушни електронни съобщителни мрежи” находящ се в район разположен източно от Главен път Е 79, северно от бул. „Свобода” и западно от ул. „Георги Казепов”, гр. Сандански, е съставен Констативен акт № СД-СТ-1/16.08.2012г., с който е предложено административно производство по реда на чл. 225, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ - за премахване на строежа.
    Със съдържанието на констативния акт може да се запознаете в РО „НСК” Благоевград при РДНСК Югозападен район, адрес ул. „Иван Михайлов” № 49, гр. Благоевград.
    Възражения /жалби/ срещу Констативния акт могат да бъдат подавани в 7 /седем/ дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение в сайта на дирекцията в РО „НСК” Благоевград при РДНСК Югозападен район, ул. „Иван Михайлов” № 49, гр. Благоевград.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност