За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


28.1.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ № Вр - 41/27.12. 2012г.

ДО ЕКАТЕРИНА ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА
УЛ. ТРАПЕЗИЦА №31, 3000- ГР. ВРАЦА

    Уведомяваме Ви, че със Заповед № ДК-10-СЗР-35/27.11.2012 г. на Началника на РДНСК - Северозападен район е оставен в сила Отказ на Главния архитект на Община Враца за издаване на разрешение за строеж за строеж „Плътна ограда” в у.п.и. VІІІ-114,115, кв.177 по плана на ЦГЧ гр. Враца.
    Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в РО НСК - Враца към Регионална Дирекция за национален строителен контрол - Северозападен район, адрес: гр.Враца, ул.”Христо Ботев” № 46.
   
    Жалби срещу заповедта могат да бъдат подавани в 14-дневен срок, считано от датата на публикуване, чрез органа издал заповедта пред Административен съд - Враца.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност