За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


27.3.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ № 477/19.03.2013г.

ДО „Рубин 08” ООД, гр. Благоевград, представлявано от Илиян Георгиев Личев
Гр. Благоевград, Ул. „Полковник Драгов” №59

    Уведомяваме Ви, че за строеж: „Съоръжения за производство на ел. енергия - котел ПКМ -6,5, пароинсталация и турбина за производство на електричество”, находящ се в УПИ VІІ-8789, 8790, кв.10 по плана на Промишлена зона на гр. Благоевград, с идентификатор 04279.619.234 по Кадастралната карта /КК/ на гр. Благоевград от служители на РО „НСК” Благоевград е съставен Констативен акт №БЛ-477-3/19.02.2013г. с предложение за започване на административно производство по реда на чл.178 ЗУТ - за забрана достъпа и забрана ползването му.
   
    Със съдържанието на констативния акт може да се запознаете в РО „НСК” Благоевград при РДНСК Югозападен район, адрес ул. „Иван Михайлов” № 49, гр. Благоевград.
   
    Възражения /жалби/ срещу констативния акт могат да бъдат подавани в 7 -дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение в сайта на дирекцията до РО „НСК” Благоевград, при РДНСК ЮЗР.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност