За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


27.2.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ № 15 / 26.02. 2013г.

ДО Емил Петров Станчев
Местност „Траката“, ул. „Първа“ №43А, гр.. ВАРНА

    Уведомяваме Ви, че за принудително изпълнение на Заповед № РД-14-1327/05.09.2006г. на Зам. Началника на Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/ за принудителното премахване на незаконни строежи “Еднофамилна жилищна сграда” и Заповед № ДК-02-ВН-23 / 24.03.2008г. на Началник РДНСК-Варна / сега РО „НСК“ Варна при РДНСК - Североизточен район “Втори етаж на еднофамилна жилищна сграда”, изпълнени в поземлен имот /ПИ/ пл. №2681, местност „Свети Никола” по плана на „Приморски парк”, гр. Варна с административен адрес Вилна зона, ул. 1-ва №43А, с възлагателни писма изх. № ВН-2203-01-408/ 25.02.2013г. и изх. № ВН-2203-01-407/ 25.02.2013г. на ДНСК е разпоредено изпълнението на премахването на незаконните строежи да се извърши от 10.00 часа на 04.03.2013г. до 17.30 часа на 20.03.2013г.
    За начало на принудителното премахване по реда на Наредба №13/2001г. е определена дата 04.03.2013г. - 10.00 часа.
    Със съдържанието на Възлагателните писма може да се запознаете в Регионален отдел „Национален строителен контрол” Варна при РДНСК -СИР - гр.Варна, бул. Цар Освободител №76Г, ет.7 ст.719.
    Настоящото съобщение беше залепено на входната врата на адресата - Вилна зона, ул. 1-ва №43А, гр. Варна и удостоверява, че адресата му е уведомен по реда на параграф 4 от ДР на ЗУТ - на 26.02.2013г.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност