За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


16.7.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ № Ц-581-557-1 / 11.07.2013 год.

ДО ЖЕНЯ ВАСИЛЕВА ДИНКОВА
ГР. ПЛОВДИВ, БУЛ.”ЦАР БОРИС ІІІ ОБЕДИНИТЕЛ” №140, ЕТ.5, АП.15

    Уведомяваме Ви, че с писмо изх.№ПД-4020-04-844/04.07.2013г. на Началника на ДНСК е възложено принудително изпълнение на Заповед №ДК-02-ЮЦР-554/18.08.2011г., издадена от Началник РДНСК - Южен централен район за премахване на строеж „Преустройство на общо помещение на партерен етаж/ І-етаж/ етаж в пететажна жилищна сграда в офис”, находящ се в УПИ ІV- комплексно застрояване в кв. 172- нов по плана на Централна градска част на гр.Пловдив с административен адрес: гр.Пловдив, бул.”Цар Борис ІІІ Обединител”№140, като премахването на строежа следва да се извърши в периода от 10.00 часа на 01.08.2013г. до 17.30 часа на 02.08.2013г.
    Със съдържанието на писмото може да се запознаете в РО „НСК” Пловдив при РДНСК Южен централен район на адрес гр. Пловдив, ул. „Цанко Дюстабанов” №47.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност