За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


6.2.2017 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № КА-ДК-05-1134

ДО „ДЕЙЗИ-ПЕТРОЛ 777” ЕООД
БЛ.907, ВХ. В, ЕТ.6, АП.61
Ж.К. „ЛЮЛИН”
ГР.СОФИЯ, П.К. 1040

    Уведомяваме Ви, че за строеж „ГАЗОСТАНЦИЯ”, намиращ се в Парцел VI на Стопански двор на с.Литаково, е съставен констативен акт № 1482/10.11.2016г., който е основание за започване на административно производство по чл. 225, ал.1 ЗУТ - за премахване на строежа.
    Със съдържанието на констативния акт може да се запознаете в РО НСК Софийска област при РДНСК - Югозападен район - гр. София, ул. „Алабин” №35.
    Възражения срещу констативния акт могат да бъдат подавани всеки работен ден от 9.00ч. до 17.30ч. в РО НСК Софийска област при РДНСК - Югозападен район - гр.София, ул. „Алабин” №35, в 7-дневен срок, считано от датата на обявяване на настоящото съобщение.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност