За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


11.1.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ № 1 / 11.01. 2013 год.

ДО : ЕЛЕНКА СТОЙЧЕВА ХРИСТОВА
УЛ.“ГЕН. СКОБЕЛЕВ“ № 21, ВХ.Б, ЕТ.4, АП.27, ГР. КАЗАНЛЪК

    Уведомяваме Ви, че във връзка с влязла в сила Заповед № ДК-02-ЮИР-101/ 20.05.2011 год. на Началник РДНСК-Югоизточен район за премахване на незаконен строеж:”Пристройка към жилищна сграда”, намиращ се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІІ - 309, кв. 2 по плана на с.Овощник, община Стара Загора, с административен адрес с.Овощник, ул.”Родопи” № 5, до извършителя Еленка Стойчева Христова е изпратено писмо с изх. № СЗ-4513-11-278/ 30.11.2012г. на Началника на ДНСК-София с определена начална дата 15.01.2013г. и час 10,30ч. за принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮИР-101/ 20.05.2011г.
    Със съдържанието на писмо изх. № СЗ-4513-11-278/ 30.11.2012г. на Началника на ДНСК можете да се запознаете в РО “НСК Стара Загора при РДНСК - Югоизточен район, адрес бул.“Цар Симеон Велики“ № 1, гр. Стара Загора.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност