За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


12.3.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ № Р-1366-1376 / 12.03.2013 год.

ДО: ТРИФОН ИЛИЕВ ЧИТАЛОВ
С. ТРИВОДИЦИ, ОБЩ. СТАМБОЛИЙСКИ
И
ГР. ПЛОВДИВ, УЛ.”ОРФЕЙ” №5

    Уведомяваме Ви, че с писмо изх.№ПД-3089-01-601/05.03.2013г. на Началника на ДНСК е възложено принудително изпълнение на Заповед №ДК-02-ЮЦР-257/20.05.2011г., издадена от Началник РДНСК - Южен централен район за премахване на строеж „Масивна плътна ограда”, находящ се на улична регулационна линия и между УПИ VІ-170 и УПИ V-171 в кв. 16 по плана на с. Триводици, общ. Стамболийски, Област Пловдив, като премахването на строежа следва да се извърши в периода от 10.00 часа на 20.03.2013г. до 17.30 часа на 21.03.2013г.
    Със съдържанието на писмото може да се запознаете в РО „НСК” Пловдив при РДНСК Южен централен район на адрес гр. Пловдив, ул. „Цанко Дюстабанов” №47.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност