За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Е-услуги
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


17.10.2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ № ПЗ-215/16.10.2012г.

ДО: Илия Димитров Караиванов
Ул.”Радецки”№31, Гр. Пещера, Обл. Пазарджик

    Уведомяваме Ви, че с писмо с изх.№ ПЗ-215-09-779/11.10.2012г. на Началника на ДНСК за принудително изпълнение на влязла в сила Заповед № 395/16.12.2003г. на Началник ДНСК за премахване на незаконен строеж: „Паянтова сграда”, реализиран в ПИ №032006, м.”Орешака”, землище на гр. Пещера, Обл. Пазарджик, е възложено на „РАДАНИ” ООД, съгласно сключен договор №ФО-13-552/08.10.2012г.
   
    Принудителното премахване на незаконния строеж ще се извърши от 11.00 ч. на 23.10.2012г. до 17.30 ч. на 26.10.2012г.
   
    Със съдържанието на писмото и заповедта може да се запознаете в РО „НСК”- Пазарджик при РДНСК - ЮЦР на адрес гр.Пазарджик, ул. „Гурко” №3А, ет.2 всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност