За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Е-услуги
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


17.10.2012 г.

Съобщение №ГР-207/2012г.

ДО Неизвестен извършител

    УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, че с писмо с изх. №БД-3415-09-894/15.10.2012г. на Началника на ДНСК принудителното изпълнение на Заповед №ДК-02-ЮЗР-27/17.09.2010г. за премахване на незаконен строеж: „Стълбове 2броя“, изграден в масиви 046 и 047, м.”Падарката”, землище на с. Марчево, общ. Гърмен е възложено на „БОАЛ“ООД, съгласно сключен Договор №ФО-13-519/27.09.2012г.
    Изпълнението на принудителното премахване на незаконния строеж ще се извърши в периода от 11,00 часа на 22.10.2012г. до 17,30 часа на 26.10.2012г.
    Със съдържанието на писмото можете да се запознаете в Регионален отдел „Национален строителен контрол (“ РО „НСК“) гр. Благоевград при РДНСК Югозападен район на адрес гр. Благоевград, ул.“Иван Михайлов“ №49 всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност