За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


19.4.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ №ПЧ-406-2/19.04.2013г.

ДО Ангел Димитров Бойков,
ул. „Битоля” №11, гр. Петрич

    Уведомяваме Ви, че с писмо изх.№БД-442-02-776/15.04.2013г. на Началник ДНСК София е възложено принудителното изпълнение на Заповед №ДК-02-БД-14/01.03.2010г. на Началника на Сектор Благоевград при РДНСК Югозападен район /сега РО „НСК” Благоевград/ за премахване на незаконен строеж „Едноетажна масивна пристройка с външно стълбище и стоманобетонни основи за нов строеж с размери 5,90/4,00м”, находящ се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІІ-455, кв. 28 по плана на гр. Петрич, с извършител Ангел Димитров Бойков.
    Принудителното премахване на строежа е възложено да се извърши в периода от 11,00часа на 03.06.2012г. до 17,30 часа на 14.06.2013г.
    Със съдържанието на възлагателното писмо може да се запознаете в Регионален отдел „Национален строителен контрол” /РО „НСК”/ Благоевград при РДНСК Югозападен район с адрес: гр.Благоевград, ул.”Иван Михайлов”№49.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност