За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


19.4.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ №ГР- 394-I/19.04.2013г.

ДО Мустафа Ибрахим Кадри
ул.”Първа” № 10, с. Рибново, общ. Гърмен

    Уведомяваме Ви, че за строеж: “Едноетажна масивна постройка”, изграден в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІX-268, кв. 20 по плана на с. Рибново, Община Гърмен, с извършител Мустафа Ибрахим Кадри, от Началника на ДНСК-София с писмо изх. №БД-4752-02-605/ 09.04.2013г. е възложено премахване на горецитирания строеж в периода от 11.30 часа на 20.05.2013г. до 17.30 часа на 23.05.2013г.
    Със съдържанието на писмото на ДНСК-София, може да се запознаете в РО”НСК”- Благоевград при РДНСК Югозападен район, с адрес ул. „Иван Михайлов” № 49, гр. Благоевград.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност