За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


19.4.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ №С8-32-01-404/17.04.2013г.

ДО ВИОЛЕТА АЛЕКСАНДРОВА ВЕЛЕВА
ГР. СОФИЯ, КВ.“ГОРУБЛЯНЕ”, УЛ.“ПИОНЕРСКА” №34

    Уведомяваме Ви, че с писмо с изх.№СО-120-02-277/26.03.2013г. на Началника на ДНСК принудителното изпълнение на Заповед №ДК-02-СО-38/07.05.2009г. за премахване на незаконен строеж “Двуетажна жилищна сграда”, находящ се в УПИ №III-603, кв.34 по плана на гр.София, м.“Горубляне”, район “Младост” - СО, ул.“Пионерска” №34, е възложено на “Атлас-Р” ЕООД, съгласно сключен договор №ФО-13-63/18.03.2013г.
    Изпълнението на принудителното премахване на незаконния строеж ще се извърши в периода от 10,30 часа на 15.05.2013г. до 17,30 часа на 28.05.2013г.
    Със съдържанието на писмото можете да се запознаете в Регионален отдел “Национален строителен контрол” София при РДНСК - Югозападен район на адрес гр.София, ул.“Алабин” №35, ет.1, стая 102 всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност