За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


15.11.2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ №145/14.11.2012 г.

ДО ВЕСКА ПАНАЙОТОВА ВАСИЛЕВА
УЛ. „ИВАН МОМЧИЛОВ” №3, ГР. ВАРНА

    Уведомяваме Ви, че във връзка с принудителното изпълнение на Заповед ДК-02-ВН-02/18.01.2008 г. на Началника на РДНСК Варна /сега РО „НСК“ Варна при Североизточен район/ за премахване на незаконен строеж „Каменна сграда №1“, изпълнен в урегулиран поземлен имот /УПИ/ № II-25 и част от УПИ I-28, кв.8, по плана на с. Добри дол, Община Аврен, Началника на ДНСК с възлагателно писмо изх.№ВН-759-10-461/05.11.2012 г. е определил дата и час на принудителното изпълнение. Принудителното изпълнение ще се извърши от фирма „Д МАКС 2002“ ЕООД, с начален час 11,00ч. на 19.11.2012 г.
    Със съдържанието на възлагателното писмо може да се запознаете в РО „НСК”-Варна при РДНСК-Североизточен район /бул. „Цар Освободител” №76г, ет.7, ст.708/.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност