За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


31.5.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ №СМ - 16/31.05.2013 г.

ДО НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА ЧИЧАНОВА
УЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” № 160
4990 ГР. НЕДЕЛИНО

    Уведомяваме Ви, че с писмо изх.№СМ-5123-03-752/27.05.2013 г. на Началника на ДНСК, е възложено принудителното изпълнение на Заповед №ДК-02-ЮЦР-547/18.08.2011 г. на Началника на РДНСК-ЮЦР за премахване на незаконен строеж: „Гараж”, намиращ се в УПИ VІІ-131, кв.20 по плана на гр. Неделино, Община Неделино, Област Смолян.
    Изпълнението на принудителното премахване на незаконния строеж ще се извърши в периода от 10,00 часа на 05.06.2013 г. до 17,30 часа на 06.06.2013 г.
    Със съдържанието на Възлагателно писмо изх.№СМ-5123-03-752/27.05.2013 г. на Началника на ДНСК, може да се запознаете в РО „НСК” Смолян при РДНСК-ЮЦР, на адрес: гр. Смолян, бул. „България” №14, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.
    Настоящото съобщение беше залепено на строежа и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на параграф 4, ал.1, изречение 2 от ДР на ЗУТ.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност