За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Е-услуги
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


12.10.2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ № 53 - ВС

ДО
Гео Стоянов Дериманов
ул.”Медникарска” № 15
гр.Велико Търново
Кристин Стоянова Дериманова
ул.”Медникарска” № 15
гр.Велико Търново
Тодор Николов Куртев
ул.”Медникарска” № 15
гр.Велико Търново

    Уведомяваме Ви, че за строеж: “Покрив с надзид над съществуваща жилищна сграда и метална стълба”, находящ се в УПИ XII-339, кв. 82 по плана на гр. Велико Търново е съставен Констативен акт № 53-ВС/21.08.2012 г., който е основание за започване на административно производство по реда на чл.225, ал.1 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) - издаване заповед за премахване на незаконен строеж.
    Със съдържанието на констативния акт можете да се запознаете в Регионален отдел „Национален строителен контрол” (РО „НСК”) Велико Търново към РДНСК - Северен централен район, адрес: ул. “Цар Теодор-Светослав” № 59, ет.7, гр. В.Търново.
    Възражения срещу констативния акт могат да бъдат подавани в 7 (седем) - дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на ДНСК, до РО „НСК” В. Търново към РДНСК - Северен централен район.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност