За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Е-услуги
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


12.10.2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ № 15 - ВС

ДО
Гена Йонкова Атанасова
гр. Велико Търново
ул. “Ниш” № 12, вх. Б
Милен Атанасов Марков
гр. София
ЖК “Бъкстон”, бл. 207, вх. 1, ет. 6, ап. 21

    Уведомяваме Ви, че за строеж: “Навес”, находящ се в УПИ XXI-109, кв. 22 по плана на с. Арбанаси, от служители на Регионален отдел „Национален строителен контрол” /РО „НСК”/ Велико Търново към Регионална дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) - Северен централен район, е съставен Констативен акт № 15-ВС/26.03.2012 г., който е основание за започване на административно производство по реда на чл. 225, ал. 1 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) за издаване заповед за премахване на незаконен строеж.
    Със съдържанието на констативния акт можете да се запознаете в РО „НСК” Велико Търново към РДНСК - Северен централен район, адрес: ул. “Цар Теодор-Светослав” № 59, ет.7, гр. В.Търново.
    Възражения срещу констативния акт могат да бъдат подавани в 7 (седем) - дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на ДНСК, до РО „НСК”В. Търново към РДНСК - Северен централен район.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност