За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


30.7.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ №ЮИР-Б-267/30.06.2013г.

ДО: МИЛЕНА ВЪЛЧЕВА ТОДОРОВА
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА „ВИ КЕЙ ДЖИ ГРУП“ АД
БУЛ. „АЛ. ПУШКИН“ №84, ТЯЛО „А“ И „Б“-ПАРТЕР
ГР. СОФИЯ, РАЙОН ВИТОША

    Уведомяваме Ви, че при извършена проверка от служители на Регионалeн отдел „Национален строителен контрол” /РО „НСК“/Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ - Югоизточен район /ЮИР/ на „павилион“ с приблизителни размери 14,80м/7,60м, разделен на две клетки, изпълнен с метални профили, находящ се на юг на дискотека „Айсберг“- срещу хотел „Villa Bonita”, к.к. «Слънчев бряг - изток», е констатирано нарушение на чл.56, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и чл.13, ал.3 ЗУЧК.
    Във връзка с горното, следва да се явите в РДНСК - ЮИР на 02.08.2013г. в 11:00ч. за съставяне на акт по ЗАНН, телефон за връзка 056/81-33-56.
    Моля, при явяването Ви да представите копие от документ за собственост за УПИ II, кв.23 по плана на кк. „Слънчев бряг - изток“, общ. Несебър.
    Неявяването Ви не отменя административнонаказателната процедура на основание чл.40, ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност