За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


30.7.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ №С4-1807-02-401/29.07.2013г.

ДО ТИНКА АТАНАСОВА СТАНОЕВА
ГР.СОФИЯ, КВ.“ОРЛАНДОВЦИ”,
УЛ.“КЪПИНОВСКИ МАНАСТИР” №3

    Уведомяваме Ви, че с писмо с изх.№СО-531-05-347/18.07.2013г. на Началника на ДНСК принудителното изпълнение на Заповед №РД-14-248/24.06.2005г. за премахване на незаконен строеж представляващ пристройка към западна страна на съществуваща паянтова жилищна сграда, находящ се в УПИ I-110, кв.171, достигаща страничната регулационна линия с УПИ VI-109 и регулационната линия към дъно парцел с УПИ VIII-118, кв.171, м.“Орландовци” по плана на гр.София, с административен адрес ул.“Къпиновски манастир” №3, е възложено на “Неострой инженеринг” ООД, съгласно сключен договор №ФО-13-377/01.08.2012г.
    Изпълнението на принудителното премахване на незаконния строеж ще се извърши в периода от 10,00 часа на 05.08.2013г. до 17,30 часа на 09.08.2013г.
    Със съдържанието на писмото можете да се запознаете в Регионален отдел “Национален строителен контрол” София при РДНСК - Югозападен район на адрес гр.София, ул.“Алабин” №35, ет.1, стая 102 всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност