За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


30.5.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ № К-140/2013г.

ДО: МЕТОДИ АТАНАСОВ ЗЛАТАРСКИ
ж.к. „АЛЕН МАК” бл.32, вх.А, ет.1, ап.1
гр. БЛАГОЕВГРАД

    УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, че с писмо изх. №КН-691-02-771/15.04.2013г. на Началника на ДНСК е възложено принудително изпълнение на Заповед №ДК-02-ЮЗР-31/11.02.2011г, издадена от Началника на РДНСК Югозападен район за премахване на незаконен строеж : „Пристройка към съществуваща жилищно сграда”, изграден в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІV-177, кв.29 по плана на с. Бураново, община Кочериново, област Кюстендил.
    Изпълнението на принудителното премахване на незаконния строеж ще се извърши в периода от 10,00 часа на 10.06.2013г. до 17,30 часа на 21.06.2013г.
    Със съдържанието на писмото можете да се запознаете в РО „НСК” Кюстендил при РДНСК Югозападен район на адрес: гр. Кюстендил, ул. ”Цар Освободител” № 15, ет.5, всеки работен ден от 9,00 часа до 17,30 часа.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност