За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


26.4.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ №Сф11-408/22.04.2013г.

ДО Стоян Георгиев Вълчев
с. Буново, община Мирково

    Уведомявам Ви, че от Началника на Дирекция за национален строителен контрол е издадена Възлагателно писмо №Сф-4710-02-774/15.04.2013г. за принудително премахване на незаконен строеж: „Навес”, находящ се в УПИ VІІІ-567, кв. 29 по плана на с. Буново , община Мирково, област Софийска.
    Със съдържанието на възлагателното писмо може да се запознаете в Регионален отдел „Национален строителен контрол” /РО „НСК”/ Софийска Област при Регионална дирекция за национален строителен контрол-Югозападен район /РДНСК-ЮЗР/ гр. София, ул. „Алабин” №35.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност