За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


1.7.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ № КЛ-1268/01.07.2013г.
ДО:
Лятиф Насуф Ибрям
с.Звезделина
Община Кърджали

    Относно: Принудително изпълнение на влязла в сила Заповед № ДК-02-ЮЦР-108/11.04.2011г., издадена от Началника на РДНСК Южен централен район, за премахване на незаконен строеж: „Вилна сграда”, находящ се в землището на с.Звезделина,в заливаемата зона на яз.Студен Кладенец”,Община Кърджали.
   
    Уведомяваме Ви, че с Възлагателно писмо изх. № КЛ-1268-04-653/26.06.2013г. на Началника на ДНСК е определено на 09.07.2013г. от 10.00 часа да се пристъпи към принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮЦР-108/11.04.2011г., издадена от Началника на РДНСК-Южен централен район, за премахване на незаконен строеж: „Вилна сграда”, находящ се в землището на с.Звезделина,в заливаемата зона на яз.Студен Кладенец”,Община Кърджали.
    Предвид горното е необходимо да осигурите достъп до строежа за изпълнение на горепосочената заповед.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност