За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


1.7.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ № 2 - НИ

ДО Петър Неделчев Цветков
ул. „Градево” № 2, вх. Б, ап. 19 гр.Свищов

    Уведомяваме Ви, че за строеж: „Шадраван”, намиращ се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 65766.401.1, местност „Паметниците” по кадастралната карта на гр.Свищов, от служители на Регионален отдел „Национален строителен контрол” Велико Търново към Регионална дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) - Северен централен район, е съставен Констативен акт № 2-НИ/07.02.2013 г., който е основание за започване на административно производство по реда на чл. 225, ал.1 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) - за издаване заповед за премахване на незаконен строеж.
    Със съдържанието на констативния акт можете да се запознаете в Регионален отдел „Национален строителен контрол” Велико Търново към РДНСК - Северен централен район, адрес: ул. “Цар Теодор-Светослав” № 59, ет.7, гр. В.Търново.
    Възражения срещу констативния акт могат да бъдат подавани в 7 (седем) - дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на ДНСК, до Регионален отдел „Национален строителен контрол” В. Търново към РДНСК - Северен централен район.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност