За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


25.6.2013 г.

Изх. Т 83-05-00-538 24.06.2013 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № Т - 83/05/ПК5210-04-459/19.06.2013 г.
ДО: КИРИЛ СПАСОВ ТАНЧЕВ
Ж.К. „СЕРДИКА“ БЛ. 18А, ВХ. „А“, АП. 3, ГР. СОФИЯ

    Уведомяваме Ви, че от Началника на ДНСК с възлагателно писмо изх. № ПК-5210-04-459/19.06.2013 г. е възложено принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-Пк- 04/13.02.2008 г. на Началника на РДНСК - Перник (сега РО“НСК“ - Перник при РДНСК - ЮЗР) за премахване на незаконен строеж: „Вила на етаж и половина със зимник и гараж”, представляваща издатина към западната фасада на сградата находящ се в УПИ VІІ - 127, кв. 26, по плана на с. Ездимирци, община Трън, област Перник.
   
    Със съдържанието на възлагателно писмо изх. № ПК-5210-04-459/19.06.2013 г. може да се запознаете в РО „НСК“ - Перник при Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ - Югозападен район с адрес: гр. Перник ул. “Търговска” № 46.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност